Intership / programi i praktikës në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Republika e Maqedonisë së Veriut – Republika e Shqipërisë 2014-2020

NJOFTIM PËR APLIKIM

 

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në Republikën e Shqipërisë, në cilësinë e strukturave zbatuese të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Republika e Maqedonisë së Veriut – Republika e Shqipërisë 2014-2020, në kuadër të këtij programi, shpallin Aplikimin për Kandidatë për Pozicionin Vakant të Intership/program i praktikës

 

  • 1 (një) praktikant / praktikantnë programin IPA II për bashkëpunimin ndërkufitar Maqedonia Veriore – Shqipëri, 1 (një) për zyrat e Sekretariatit të Përbashkët Teknik në Strugë, Republika e Maqedonisë Veriore
  • Termat e Referencës për këtë pozicion mund t’i shkarkoni nga faqet zyrtare në internet http://ipacbc-mk-al.net; www.mls.gov.mk; http://punetejashtme.gov.al;

 

Kantidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë në formë elektronike:

  • CV;
  • Kopje të diplomës ;
  • Dokumente të tjera sipas kërkesës.

Dokumentet duhet të dorëzohen me e-mail në adresën e mëposhtme:

jts_mkal@yahoo.com

Afati i aplikimit:

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet e aplikimit me email deri më 09.04.2022 deri sa 15:00 ora.

Vetëm aplikimet të cilat do të dorëzohen brenda afatit kohor të këtij njoftimi, do të konsiderohen për intervistë.

 

Informacione shtesë mund të merret nëpërmjet e-mailit në:jts_mkal@yahoo.com

 

Terms of Reference – ToR